092-901-2622 ติดต่อได้วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

หลักสูตร : หลักสูตรอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับครูแอดมิน

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา สำหรับครูแอดมินหัวข้อการอบรมมีดังนี้

การจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน / การจัดการข้อมูลผู้ใช้ของโรงเรียน

- การบันทึกข้อมูลแบบรับรองการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขโดยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา (นร/กสศ.05)

- การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานศึกษา /รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

รอบการจัดอบรม

วันที่และเวลาอบรม
ไม่มีข้อมูล