092-901-2622 ติดต่อได้วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

หลักสูตร : หลักสูตรอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับครูคัดกรอง

หลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา สำหรับครูคัดกรองหัวข้อการอบรมมีดังนี้

การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน (นร/กสศ.01)

การเปิดบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค / การขอยกเลิกทุน

การพิมพ์หนังสือแจ้งผลการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (นร/กสศ.08)

การบันทึกแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุน

- การบันทึกข้อมูลการมาเรียน และ น้ำหนัก-ส่วนสูง ของนักเรียนทุนเสมอภาค                                                                

รอบการจัดอบรม

วันที่และเวลาอบรม
ไม่มีข้อมูล